Způsob objednání

Objednávku našich produktů je možné uskutečnit vyplněním objednávkového formuláře přímo na našich webových stránkách. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká jejím potvrzením formou elektronické pošty, podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sbírky, v platném znění. Předmětem kupní smlouvy je produkt, uvedený v objednávce.

Dodací podmínky

Doručování zboží zajišťuje přepravní služba PPL, prosíme, uvádějte své telefonní číslo v objednávce, bude sloužit dopravci, aby vás kontaktoval.

Dodací lhůta je běžně do tří následujících pracovních dnů od předání zboží dopravci. Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího (§ 2091, odstavec 1).

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena v označeném balíku.

Přepravné a balné

Cena poštovného a balného u vybraných výrobků (kompostérů a kompostovacích sil) je nulová. Za doplňkové zboží nemusíte platit poštovné ani balné, pokud si zároveň objednáte kompostér, kompostovací silo či drtič! V případě, že objednáte doplňkové zboží samostatně, bude cena za poštovné dle sazebníku české pošty. Orientační cena je 60 Kč. Zboží je baleno do přepravních krabic a je zabezpečeno proti poškození.

Záruka vrácení peněz – „MONEY BACK“

V zájmu zvýšení důvěry v nakupování přes internet a zajištění naprosté spokojenosti našich zákazníků poskytujeme ke svým výrobkům záruku vrácení peněz, tzv. “MONEY BACK“. Internetový obchod, přes všechny své výhody, bohužel neumožňuje Vám zákazníkům si objednané zboží předem “ na vlastní oči“ prohlédnout. Může se stát, že až po samotném obdržení zboží zjistíte, že výrobek neodpovídá Vašim představám a že jej skutečně vůbec nevyužijete. V takovém případě nás můžete požádat o vrácení peněz. Pokud bezprostředně po převzetí objednaného zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete je bez uvedení důvodu vrátit a peníze Vám budou obratem zaslány zpět.

Vrácení peněz je podmíněno dodržením následujících bodů

  1. Zboží musí být zcela neporušené a dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.
  2. Zákazník musí odeslat zásilku do sedmi dnů od jejího obdržení běžnou balíkovou službou (nikoli dobírkou – nebude přijata!) na vlastní náklady.
  3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
  4. Pozor! Tuto službu poskytujeme pouze v rámci území České republiky.

Důležité upozornění pro případ poškozené zásilky

V případě, že obdržíte poškozenou zásilku, bezodkladně o tom informujte přepravce (tedy firmu PPL), která s Vámi na místě sepíše tzv. „Zápis o škodě“, který je základní podmínkou kladného vyřízení všech reklamací). Následně, prosím informujte o celé věci také nás. Nemůžeme sice za zcela bezproblémovou dopravu ručit, ale zcela jistě pomůžeme vyřídit případné reklamace.

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data uvedená v objednávce slouží pouze pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.

Daň z přidané hodnoty – DPH

Daňový doklad za dodávku zboží bude vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani  z přidané hodnoty. U tuzemských zdanitelných plnění je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem dodání podle § 13 odstavec 1 při prodeji podle kupní smlouvy. Na zboží je uplatněna základní sazba daně dle § 47 odstavec1 písmeno a), vyjma doplňkového sortimentu „Kniha“ s 1. sníženou sazbou daně dle § 47 odstavec 1 písmeno b).

Ceny

Ceny uvedené na webových stránkách www.kompostery.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny jsou uvedeny včetně DPH v příslušné sazbě. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Daň bude zúčtována daňovým dokladem. Kupující je povinen uhradit cenu včetně DPH. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Zboží přechází do vlastnictví kupujícího zásadně až po jeho úplném uhrazení.

Záruka a servis

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruku lze uplatňovat pouze na zboží zakoupené přímo u společnosti JELINEK-TRADING spol. s r.o.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.

c) Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

d) Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady.

f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek.
V záruční době výrobku jsou všechny náhradní díly poskytovány zdarma.