Spôsob objednania

Objednávku našich produktov je možné uskutočniť vyplnením objednávkového formulára priamo na našich webových stránkach. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, pričom samotná kúpna zmluva vzniká jej potvrdením formou elektronickej pošty, podľa občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb., v platnom znení. Predmetom kúpnej zmluvy je produkt uvedený v objednávke.

Dodacie podmienky

Doručovanie tovaru zaisťuje prepravná služba PPL. Prosíme, v objednávke uvádzajte svoje telefónne číslo, bude slúžiť dopravcovi, aby vás kontaktoval.

Dodacia lehota je bežne do troch nasledujúcich pracovných dní od odovzdania tovaru dopravcovi. Pri odoslaní nastanú účinky odovzdania veci kupujúcemu jej odovzdaním dopravcovi, ak označí predávajúci vec zjavne a dostatočne ako zásielku pre kupujúceho (§ 2091, odsek 1).

Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť dopravcovi samotnému. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky sa nebude brať zreteľ. Faktúra slúžiaca zároveň aj ako daňový doklad je priložená v označenom balíku.

Prepravné a balné

Cena poštovného a balného v prípade vybraných výrobkov (kompostérov a kompostovacích síl) je nulová. Za doplnkový tovar nemusíte platiť poštovné ani balné, ak si zároveň objednáte kompostér, kompostovacie silo či drvič! V prípade, že objednáte doplnkový tovar samostatne, bude cena za poštovné podľa sadzobníka Českej pošty. Orientačná cena je 60 Kč. Tovar je balený do prepravných škatúľ a je zabezpečený proti poškodeniu.

Záruka vrátenia peňazí – „MONEY BACK“

V záujme zvýšenia dôvery v nakupovanie cez internet a zaistenia maximálnej spokojnosti našich zákazníkov poskytujeme k svojim výrobkom záruku vrátenia peňazí, tzv. „MONEY BACK“. Internetový obchod, napriek všetkým svojim výhodám, bohužiaľ, neumožňuje, vám zákazníkom, si objednaný tovar dopredu „na vlastné oči“ prezrieť. Môže sa stať, že až po samotnom prijatí tovaru zistíte, že výrobok nezodpovedá vašim predstavám a že ho skutočne vôbec nevyužijete. V takom prípade nás môžete požiadať o vrátenie peňazí. Ak bezprostredne po prevzatí objednaného tovaru zistíte, že vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete ho bez uvedenia dôvodu vrátiť a peniaze vám obratom zašleme späť.

Vrátenie peňazí je podmienené dodržaním nasledovných bodov

 1. Tovar musí byť úplne neporušený a dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja.
 2. Zákazník musí odoslať zásielku do siedmich dní od jej prijatia bežnou balíkovou službou (nie dobierkou – nebude prijatá!) na vlastné náklady.
 3. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky.
 4. Pozor! Túto službu poskytujeme iba v rámci územia Českej republiky.

Dôležité upozornenie pre prípad poškodenej zásielky

V prípade, že dostanete poškodenú zásielku, bezodkladne o tom informujte prepravcu (teda firmu PPL), ktorá s vami na mieste spíše tzv. „Zápis o škode“, ktorý je základnou podmienkou kladného vybavenia všetkých reklamácií. Následne, prosím, informujte o celej veci aj nás. Nemôžeme síce ručiť za úplne bezproblémovú dopravu, ale určite pomôžeme vybaviť prípadné reklamácie.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje uvedené v objednávke slúžia iba na správne doručenie objednaného tovaru. Podľa zákona o ochrane osobných údajov sa s nimi nenakladá a nebude nakladať iným spôsobom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Daň z pridanej hodnoty – DPH

Daňový doklad za dodávku tovaru bude vystavený v súlade so zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty. V prípade tuzemských zdaniteľných plnení je platiteľ povinný priznať daň ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia alebo ku dňu prijatia platby, a to k tomu dňu, ktorý nastane skôr. Pri dodaní tovaru sa zdaniteľné plnenie považuje za uskutočnené dňom dodania podľa § 13 odsek 1 pri predaji podľa kúpnej zmluvy. Na tovar je uplatnená základná sadzba dane podľa § 47, odsek 1 písmeno a), okrem doplnkového sortimentu „Kniha“ s 1. zníženou sadzbou dane podľa § 47, odsek 1 písmeno b).

Ceny

Ceny uvedené na webových stránkach www.kompostery.cz sú platné v okamihu objednania. Ceny sú uvedené vrátane DPH v príslušnej sadzbe. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Daň bude zúčtovaná daňovým dokladom. Kupujúci je povinný uhradiť cenu vrátane DPH. K cene tovaru je pripočítaná suma za dopravu na miesto určené kupujúcim. Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho zásadne až po jeho úplnom uhradení.

Záruka a servis

 1. a) Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov počas lehoty uvedenej v záručnom liste. Ak nie je uvedené inak, záručná lehota na produkty všetkých značiek je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcemu. Záruku je možné uplatňovať iba na tovar kúpený priamo v spoločnosti JELINEK-TRADING spol. s r.o.
 2. b) Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov alebo iné chyby, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ako sú napríklad úder blesku či iný atmosférický výboj, oheň či voda, alebo pôsobením iných neštandardných javov.
 3. c) Záruka sa nevzťahuje na tovar mechanicky poškodený. Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru v prípade zreteľnej manipulácie so záručným listom, ako je napríklad prepisovanie a podobne.
 4. d) Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník aj v prípade oprávnenej reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie dopraví predávajúci opravený tovar k zákazníkovi na vlastné náklady prepravnou firmou.
 5. e) K reklamovanému tovaru je nutné priložiť kópiu dokladu o nákupe – faktúru a podrobný opis chyby.
 6. f) Predávajúci sa zaväzuje odstrániť chybu tovaru, ktorý je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie jeho opravou, výmenou za rovnaký výrobok alebo výmenou za výrobok podobný, disponujúci však rovnakými parametrami ako pôvodný výrobok.
  V záručnej lehote výrobku sú všetky náhradné diely poskytované zdarma.